Razpis e-Poslovanje

E-poslovanje ali elektronsko poslovanje je vsekakor prihodnost vseh podjetji. V ta namen državne organizacije razpisujejo več javnih razpisov za nepovratna sredstva. Eden izmed njih je tudi SPIRIT, ki ima v letih 2019 – 2022 namen sofinancirati stroške vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja. E-poslovanje bi podjetjem omogočilo lažji vstop v globalne verige in nove trgepovečalo bi mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja in izboljšajo njihovo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini.

1. Cilj javnega razpisa e-poslovanje

Cilj javnega razpisa za podjetja z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 • Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajne videe
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja

3. Višina sofinanciranja

SPIRIT sofinancira do 70 % upravičenih stroškov, oziroma od 5.000 EUR do 30.000 EUR (de minimis shema).

4. Osnovni pogoji za prijavo

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje za prijavo na razpis:

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSuSPSu, ministrstvu in drugim državnim organom
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • Prijavitelj ima na dan 1.9.2021 vsaj 2 zaposleni osebi, kar je razvidno iz ZZZS
 • Podjetje mora biti ustanovljeno vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni register)
 • V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju, sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.
 • Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem
 • Prijavitelj lahko kandidira na razpis samo z eno vlogo

5. Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

Ukrep  Opis ukrepa Predvidene aktivnosti
1. Elektronska izmenjava med partnerji  Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B (take rešitve in storitve so zahteva vseh večjih mednarodnih kupcev, omogočajo učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor preskrbovalnih verig, kar omogoča zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav, večjo odzivnost na potrebe strank in s tem učinkovitejše cikle proizvodnje).  – Priprava lastnega okolja za izdajo in prejem mednarodno standardiziranih (GS1, CEN, UBL, Odette,…) eDokumentov (Naročilo, potrditev naročila, dobavnice, potrditev dobave, naročilo transporta, zaloge, eRačun).

 – Digitalizacija artiklov (zagotavljanje vodenja vseh opisov in identov za artikle po standardih v različnih jezikih). 

– Vzpostavitev sistema. 

– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

2. Digitalizacija nastopov na sejmih  Vključevanje v digitalne sejme/showroome (platforme za marketing posameznih industrij v različnih državah ali industrijah).  – Priprava in oblikovanje digitalnih vsebin, interaktivni prikaz produktov in opisov podjetij.

– Predstavitve na ShowRoomih. 

– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost

3. Spletne strani za tuje trge Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletni strani za tuje trge v vsaj dveh tujih jezikih. – Priprava in oblikovanje digitalnih vsebin, interaktivni prikaz produktov in opisov podjetij. 

– Predstavitve na ShowRoomih. 

– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

3. Spletne strani za tuje trge Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletni strani za tuje trge v vsaj dveh tujih jezikih.  – Priprava in objava vsebin, struktur in opisov podjetij in njihovih rešitev na spletu v različnih jezikih. 

– Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in platform (WEB, Linkedin, Facebook, Booking, Twitter, Trip Advisor, Airbnb, itd.). 

– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost

4. Spletne trgovine Postavitev eTrgovin v vsaj dveh tujih jezikih s ciljem prodaje v tujini in povečanjem obsega prodaje in prisotnost na tujih trgih.  – Svetovanje glede pravnega in logističnega okvirja postavitve e-trgovine. 

– Svetovanje pri postavitvi in uvedbi primernih aplikativnih rešitev. 

– Priprava ponudbe, cenikov, digitaliziranih opisov produktov in prodajnih procesov. 

– Priprava vsebin (v različnih jezikih in prilagojene za različne ciljne skupine). 

– Postavitev e-trgovine. 

– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost

5. Produktno- prodajni video  Izdelava produktno-prodajnega videa v vsaj enem tujem jeziku.  – Izdelava scenarija. 

– Snemanje in obdelava filma. 

– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

6. Krepitev kompetenc – usposabljanja Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije. Aktivnost je sestavljena iz dveh sklopov (upravičenec lahko izbere oba ali samo en sklop): 

– V prvem sklopu gre za splošno usposabljanje in ozaveščanje lastnikov, vodstvenega kadra in zaposlenih v MSP na naslednjih področjih: industrija 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji), učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih), vzpostavljanje digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev, brezpapirno poslovanje, prilagajanje novi regulativi, varnost in riziki digitalizacije, internet stvari. 

– V drugem sklopu gre za predstavitev primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, ki bi se lahko izvajal na splošni ali panožni ravni (npr. avtomobilska industrija).

Upravičeni stroški so lahko tudi stroški neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in / ali najema licenc), ki so sestavni del aktivnosti v okviru ukrepov naštetih v tabeli 10.1. Upravičeni stroški neopredmetenih sredstev (licence) lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov operacije. DDV je neupravičen stroške.

6. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

 1. a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
 2. b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trg

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis in konča z datumom predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 31.8.2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 31.12.2022.

8. Pogoji za izvedbo operacije e-poslovanje

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4 (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih produktov, trajnostni turizem).

Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov, pri čemer je ukrep 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja, obvezen.

Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

Menu